Mål och Syften   Artiklar  Politik  Språk  Historia  Konst och Kultur    | Länkar | Kontakta Oss |

Organizationen Hizballa

 

Hizballa leds av en rådsförsamling (Majlis Ash-shura) bestående av sju medlemmar som väljs för en treårsperiod av en centralkommittee (Al Majlis al-Markazi). Denna består av 200 centrala partimedlemmar. Rådsförsamlingen väljer generalsekreterare för en treårsperiod. Nuvarande generalsekreterare Hassan Nasrallah tillträdde 1993 då hans föregångare Abbas al Musawi blev mördad.

Under rådsförsamlingen finns både en politisk och en militär organisationsstruktur.

Den politiska organisationen:

Den politiska grenen är styrd av verkställanderådet (Majlis at-tanfidh). Rådet är indelat i fem undergrupper med olika ansvarsområden och som alla leds av någon av rådsförsamlingens medlemmar. Alla viktiga beslut tas av rådsförsamlingen samlat.

De fem undergrupper:

  1. Den politiska församlingen, som ansvarar för relationen mellan partiet och andra libanesiska aktörer.
  2. Jihad församlingen, ansvarar för de militära aktiviteterna och som inkluderar rekrytering, träning, militära aktioner och säkerhet.
  3. Parlamentariska församlingen, den ansvarar för Hizballas aktiviteter i libanesiska parlamentet.
  4. Verkställande församlingen,  den ansvarar för partiets politiska, sociala och kulturella aktiviteter.
  5. Den juridiska församlingen, den ger religiösa riktlinjer och bidrar till konfliktlösning mellan medlemmarna .

Under verkställande församlingen finns det flera enheter:

socialenheten, hälsoenheten, informationsenheten, utbildningsenheten, finansenheten, fackföreningsenheten, enheten för externa relationer och koordineringsenheten.

Under verkställande rådet har man också en geografisk indelning i tre olika lokala regioner: Beirut, Södra Libanon och Bekaa. Varje region är i sin tur indelad i 20-25 olika sektorer. Sektorerna är indelade i olika avdelningar som även de är indelade i olika grupper. Gruppen är det första forumet för de flesta nya rekryter.

Den militära organisationen:

Hizballas militära gren är hemlig för de flesta människor, inklusive de flesta medlemmar. Detta för att undvika infiltrering utifrån. Man kan ändå se en viss struktur i denna gren och det är indelningen i två huvudenheter, den islamiska motståndsorganisationen och partiets säkerhetsorgan:

Den islamiska motståndsorganisationen

Denna organisation kallad (Al muqawama al islamiya) är indelad i en rekryteringssektion och en sektion för stridande personal. Den första ansvarar för rekrytering till den militära organisationen och ideologisk indoktrinering av nya medlemmar. Personalsektionen ansvarar för träning av de stridande, under träningen väljs man in i olika stridsgrupper beroende på den enskildes kvalifikationer och prestationer. Det finns fyra grupper de stridande kan placeras i:

  1. Martyrenheten som består av personer som kan tänka sig utföra självmordsuppdrag.
  2. Komandoenheten som utmärker sig i gerillakrigföring och som har genomgått militärträning i Iran.
  3. Raketskytningsenheten som består av män som kan hantera olika slags vapen som raketer och bombkastare.
  4. Ordinarie krigare som kan sättas in i olika krigsuppdrag samt bemanning av olika poster och andra logistiska uppdrag.

Säkerhetsorganet

Säkerhetsorganet är den mest hemlighetsfulla av alla enheter inom Hizballa. Den består av två enheter, partisäkerhetstjänsten (Amn al hizb) och den externa säkerhetstjänsten ( al Amn al-khariji). Den första ansvarar för den interna säkerheten i partiet och alla lokala grupper. Här arkiveras även information om alla medlemmar och alla som kommer i kontakt med partiet. Denexterna säkerhetstjänsten ansvarar för att skydda partiet mot infiltration och spionage från yttre stater eller individer.

Hizballa organisationen är hierarkiskt uppbyggt med klara ansvarsområden och komandostrukturer. Organisationen är dessutom indelat i flera grupper och undergrupper, enheter och celler där ingen av dem kommunicerar med den andra. All kontakt går via högkvarteret som står under generalsekreterarens direkta kontroll.

Hizballa påstår sig ha ca 200 000 medlemmar varav 5000-20 000 inom den militära grenen. Man blir medlem genom att genomgå en process på ett år där man bland annat får lära sig partiets ideologi och struktur. Man ingår i början i någon av de många lokala cellerna/grupperna. Man får lämna partiet men man får aldrig avslöja något man har sett eller gjort inom partiet.

Hizballa leder en allians av islamistgrupper och som kallas den islamiska rörelsen (At tayyar al islami). I den ingår flera shiitiska grupper som Amal al islamiya och Al Muqawama al mu´mina (Islamiska Amal och ¨De troendes motstånd¨) men även ett par sunnitiska som Hamas och Al jihad al islami fi Falastin (Hamas och Islamiska Jihad i Palestina). 

 | Start |

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt